Pytania - Odpowiedzi

Kliknij na pytanie by przeczytać odpowiedź


REJESTRACJA AKTÓW STANU CYWILNEGO
I UZNAWANIE WYROKÓW Z USA W POLSCE

Co to jest „certified copy”?
Jest to uwierzytelniony odpis dokumentu, potocznie nazywany oryginałem, który otrzymujemy w urzędzie. W rzeczywistości oryginał metryki urodzenia lub postanowienia sądowego przechowywany jest w księgach lub aktach urzędu. Do ręki dostajemy odpis, uwierzytelniony podpisem i pieczęcią urzędnika. Zwykła „copy” to po prostu kserokopia.
Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego?
Umiejscowieniem nazywa się zgłoszenie urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodu, itp., które miało miejsce za granicą w urzędzie w Polsce.
Kto dokonuje umiejscowienia?
Umiejscowienia dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Nie dzieje się to z urzędu czy automatycznie, tzn. placówka dyplomatyczna nie zgłasza w polskim urzędzie faktu urodzenia przez obywatelkę polską dziecka  za granicą. Rodzic(e) mogą ten fakt zgłosić we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub konsula.
Jakie dokumenty są potrzebne do umiejscowienia?
Odpis aktu urodzenia/małżeństwa/ zgonu, wydany przez urząd w USA z dołączoną klauzulą Apostille oraz tłumaczenie na język polski. Dodatkowe informacje odnośnie umiejscowienia zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Konsulatu Rzeczpostpolitej w Chicago lub Ambasady w Waszyngtonie.
Jakie dokumenty są potrzebne do uznania rozwodu w Polsce?
Głównym dokumentem jest orzeczenie rozwodowe wydane przez sąd w USA. Przepisy polskie wymagają by na tym dokumencie widniało poświadczenie prawomocności. Kolejnym dokumentem jest odpis aktu małżeństwa. Do odpisów wydanych w USA należy dołączyć Apostille, a następnie je przetłumaczyć. Zależnie od wymogów sądu, który będzie orzekać o uznaniu rozwodu zagranicznego za obowiązujący w Polsce mogą być również potrzebne: wniosek, odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, pełnomocnictwo, itp.
Czy każdy rozwód ma poświadczenie prawomocności?
W USA przeważnie stanowi ono osobny dokument, dlatego prosząc w sądzie o wydanie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia rozwodowego należy poinformować urzędnika, że dokument idzie za granicę i poprosić o dodanie, za dodatkową opłatą, poświadczenia prawomocności.

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumacz przysięgły w rozumieniu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego to osoba, która: ukończyła studia wyższe (przeważnie jest absolwentem filologii języka obcego); zdała egzamin z umiejętności tłumaczenia złożyła ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości.
Do czego jest uprawniony tłumacz przysiegły?
Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:
1. sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
2. sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
3. dokonywania tłumaczenia ustnego.
Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Jak sprawdzić, czy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym?
Tłumacze przysięgli są wpisani na listę tłumaczy, ich uprawnienia można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy tłumacz przysięgły ma specjalną pieczęć?
Tak. Tłumacze przysięgli otrzymują pieczęć urzędową z Mennicy Państwowej. Jest to okrągła pieczęć z imieniem i nazwiskiem tłumacza, wskazaniem języka obcego dla jakiego został ustanowiony oraz numerem, pod którym wpisano go na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy każdy tłumacz w sądzie to tłumacz przysięgły?
Tłumacz uczestniczący w postępowaniu sądowym w USA zostaje zaprzysiężony przez sędziego jedynie na okres trwania postępowania. Nie nabywa on w ten sposób uprawnień tłumacza przysięgłego w rozumieniu polskiej ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Ile kosztują tłumaczenia?
Każdy tłumacz opracowuje swój cennik usług. Przeważnie dokumenty standardowe, np. odpisy aktów stanu cywilnego mają jedną ustaloną cenę. W przypadku dokumentów niestandardowych, np. orzeczeń rozwodowych, korespondencji, kontraktów, itp. tłumacz nalicza stawkę za stronę dokumentu (o okreslonej liczbie znaków) lub stawkę za słowo.
Dlaczego niektóre tłumaczenia są drogie?
Tłumaczenia specjalistyczne, prawnicze i techniczne są droższe niż tłumaczenia tekstów ogólnych, dlatego, że łatwiej jest przetłumaczyć zdanie: „Kochani Rodzice! Bardzo za Wami tęsknię i nie mogę się już doczekać powrotu do domu” niż zdanie: „Według przyjętego kryterium, czasy retencji pików z roztworu próbki środka nie powinny różnić się od średnich czasów retencji pików materiału porównawczego”. Na cenę tłumaczenia również wpływa ilość stron, termin realizacji, czytelność druku, itp.

ZRZESZENIE TŁUMACZY ATA

Co oznacza skrót ATA?
Skrót ATA oznacza American Translators Association, jest to amerykańskie zrzeszenie zawodowe tłumaczy pisemnych oraz ustnych.
Kto może zostać członkiem ATA?
Członkiem ATA może zostać każda osoba, która jest zainteresowana zawodowym wykonywaniem pracy tłumacza.
Czy numer tłumacza przyznany przez ATA to numer licencji tłumacza?
Nie. Numer nadawany przez ATA to jedynie numer członka w tej organizacji, nie łączy się on ze specjalnymi uprawnieniami.
Czy członkowie ATA zdają egzamin językowy?
Samo zapisanie się do ATA nie wymaga zdania egzaminu językowego. Członkowie, którzy chcą oficjalnie potwierdzić swoje umiejętności językowe mogą zdawać egzamin pisemny w swojej parze językowej, np. z języka angielskiego na język polski. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uzyskuje się status członka certifikowanego (ang. ATA-certified).
Czym różni się tłumacz certyfikowany przez ATA od zwykłego tłumacza?
Tłumacze certyfikowani zdali egzamin z tłumaczenia w swojej parze językowej. Utrzymanie statusu tłumacza certyfikowanego wymaga od nich nie tylko rzetelności w pracy zawodowej, ale również stałego szkolenia zawodowego w postaci np. uczestnictwa w kursach i konferencjach tłumaczeniowych.
Jak sprawdzić czy tłumacz jest certyfikowany przez ATA?
Lista członków zrzeszenia ATA jest dostępna na stronie internetowej. Przy nazwisku członków certyfikowanych widnieje niebieski znaczek „ata”.
Czy tłumacz certyfikowany przez ATA ma pieczęć?
ATA wprowadziło pieczęć poświadczającą uprawnienia tłumaczy certyfikowanych w 2011r. Jest to pieczęć okrągła z imieniem i nazwiskiem tłumacza, jego parą językową (np. z języka polskiego na angielski) oraz numerem certifikacji. Pod owalem pieczęci widnieje napis: „Verify at www.atanet.org/verify”, zachęcający do sprawdzenia, czy tłumacz przystawiający pieczęć ma status tłumacza certyfikowanego.
Czy numer członkowski w ATA jest taki sam jak numer certyfikacji?
Nie, numer certyfikacji nie pokrywa się z numerem członkowskim.
Czy tłumacz przysięgły i tłumacz certyfikowany przez ATA to to samo?
Niezupełnie. Są to różne rodzaje uprawnień. Tłumacz przysięgły zdaje egzamin w Polsce i składa przysięgę wobec Ministra Sprawiedliwości. Jest on osobą zaufania publicznego i w pracy zawodowej obowiązują go zasady określone w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego. Uprawnienia tłumaczy certifikowanych przez ATA są uznawane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach anglojęzycznych, a zasady postępowania określa ATA Code of Ethics and Professional Practice.
Czy ATA ma również egzamin dla tłumaczy ustnych?
Nie. Szkoleniem i egzaminowaniem tłumaczy ustnych w USA zajmują się różne organizacje lub instytucje, zależnie od branży, w jakiej pracuje tłumacz. Przykładowo, tłumaczy sądowych egzaminuje National Consortium for Language Access in the Courts (NCSC) za pośrednictwem swoich stanowych przedstawicielstw lub zrzeszenie National Association of Judiciary Interpreters and Translators (NAJIT), natomiast  tłumaczy medycznych National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC)
Czy jest różnica pomiędzy tłumaczem pisemnym a ustnym?
Tak, tłumacz pisemny dokonuje przekładu tekstów pisanych, ma czas na znalezienie odpowiedniej terminologii, dopracowanie zdań, poprawienie ewentualnych błędów, tak by tłumaczenie jak najwierniej oddawało treść i styl oryginalnego tekstu. Od tłumacza ustnego wymaga się szybkiego zrozumienia tekstu mówionego i równie szybkiego przekładu na język obcy, bardziej liczy się więc tutaj praktyczna znajomość obu języków i umiejętność ustnej komunikacji.

POŚWIADCZENIA NOTARIALNE

Czy notariusz publiczny może wykonać tłumaczenie?
Notariusze publiczni są uprawnieni do uwierzytelniania podpisu danej osoby, nie do wykonywania tłumaczeń.
Czy notariusz podpisuje tłumaczenie?
W przypadku dokumentów składanych w urzędach w USA (tłumaczeń z języka obcego na język angielski) notariusz publiczny poświadcza podpis tłumacza. Pieczęć i podpis notariusza nie zaświadczają poprawności tłumaczenia, są one jedynie stwierdzeniem tego, że tłumacz dokumentu własnoręcznie go podpisał. Notariusz publiczny nie uwierzytelnia podpisu złożonego przez tłumacza przysięgłego, który podbił tłumaczenie swoją pieczęcią.

APOSTILLE

Co to jest Apostille?
Apostille to urzędowe poświadczenie dokumentu wydanego w danym kraju, który przedstawia się w urzędzie za granicą. Zastępuje ono stosowaną do 2005r. legalizację konsularną. Dołączanie klauzuli Apostille do dokumentu obowiązuje państwa, które są stronami Konwencji Haskiej z 1961r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
Jak uzyskać Apostille w USA?
W Stanach Zjednoczonych Apostille wydaje urząd sekretarza stanu, w którym wydano dany dokument. Przykładowo, do metryki urodzenia wydanej w Nowym Jorku nie można starać się o Apostille w Chicago, Illinois - urzędem właściwym w tym przypadku jest Sekretarz Stanu Nowy Jork.
Gdzie mogę dostać Apostille w Chicago?
Apostille w Chicago wydaje na poczekaniu Urząd Sekretarza Stanu, Index Department pod adresem:
17 N. State Street, Pokój 1030, 10-te piętro
Chicago, IL 60602
Tel: (312) 814-2067
Czy mogę uzyskać Apostille korespondencyjnie?
Tak. W Illinois podanie o poświadczenie dokumentu można pobrać na stronie internetowej sekretarza stanu
17 N. State Street
Chicago, IL 60602
lub:
111 E. Monroe,
Springfield, IL 62756
Jakie dokumenty muszą być opatrzone klauzulą Apostille?
Oprócz odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, Apostille dołącza się do postanowień sądowych, w tym orzeczeń rozwodowych, świadectw i dyplomów szkolnych, oświadczeń i pełnomocnictw, na których widnieje podpis i pieczęć notariusza publicznego.
Czy podpis notariusza jest konieczny na dokumencie wymagającym dołączenia Apostille?
Tak, w przypadku, między innymi, oświadczeń, pełnomocnictw i świadectw szkolnych prawidłowy podpis notariusza publicznego i czytelny odcisk pieczęci jest bardzo ważny. Sekretarz stanu sprawdza, czy dana osoba jest notariuszem i na tej podstawie wydaje poświadczenie, że przedstawiony dokument sporządzono w danym stanie USA.
Czy pełnomocnictwo po polsku należy przetłumaczyć przed apostilowaniem?
Nie. Treści dokumentów składanych do poświadczenia klauzulą Apostille nie trzeba tłumaczyć. Urząd sekretarza stanu sprawdza jedynie dane i podpis notariusza lub urzędnika podpisującego dokument, a nie treść dokumentu.
Kiedy podpis notariusza nie jest potrzebny?
W przypadku urzędowo wydanych odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, postanowień sądowych, itp., które podpisał i opieczętował wydający je urzędnik.
Czy notariusz publiczny i notariusz w Polsce mają taki sam zakres uprawnień?
Nie. Notariusz publiczny w USA poświadcza wiarygodność podpisu, złożonego w jego obecności  przez osobę, której tożsamość ustala na podstawie okazanego dokumentu. Uprawnienia notariusza w Polsce są dużo szersze: może on dokonywać aktów notarialnych dotyczących obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, czy umów. Tytułu notariusza w Polsce może używać absolwent prawa, który pomyślnie zakończył dwu i pół roczną aplikację notarialną, a kolejne trzy lata przepracował na stanowisku asesora notarialnego.

TŁUMACZENIA W SĄDZIE

Kiedy przysługuje mi tłumacz z urzędu?
Sądy w USA mają obowiązek zapewnić tłumacza języka obcego każdej osobie, przeciwko której toczy się postepowanie kryminalne. W sprawach cywilnych tłumacz z urzędu nie przysługuje - można korzystać z usług tłumacza, ale na koszt własny."
Jakie są przykłady zarzutów kryminalnych?
Za wykroczenie kryminalne uważa się np: jazdę pod wpływem alkoholu, kradzież, włamanie, pobicie, gwałt, zabójstwo.
Co oznacza skrót DUI?
DUI oznacza „Driving under influence”, czyli “prowadzenie (pojazdu) pod wpływem” (alkoholu lub innej substancji odurzającej).
Sędzia powiedział mi, że mam "supervision". Co to znaczy?
Wśród środków karnych „supervision” to najłagodniejszy wymiar kary i oznacza warunkowe umorzenie postępowania. Głównym warunkiem umorzenia jest przestrzeganie prawa przez zasądzony okres, który biegnie od dnia wydania postanowienia, ale sąd może nałożyć dodatkowe warunki, np. naprawienie szkody, przeprosiny osoby poszkodowanej, zakaz spożywania alkoholu, zakaz prowadzenia pojazdu, itp. Po zakończeniu okresu obowiązywania warunkowego umorzenia i wywiązaniu się ze wszystkich warunków, postępowanie zostaje umorzone, a kartoteka pozwanego jest czysta.
Co mi grozi, jeśli nie wywiążę się z warunków "supervision"?
Niewywiązanie się z postanowień warunkowego umorzenia daje prokuratorowi stanowemu (ang. State’s Attorney) podstawy do złożenia wniosku o odwołanie wyroku (ang. Petition to Revoke, tzw. PTR) i ponowne zasądzenie kary. Sędzia nie może już wtedy orzec kolejnego warunkowego umorzenia i musi skorzystać z innych środków karnych, takich jak dozór, warunkowe zawieszenie (wykonania kary) lub pozbawienie wolności.
Co to jest „probation”?
Probacja pozwala na odbywanie kary poza więzieniem i polega na przebywaniu pod opieką kuratora sądowego (ang. Probation Officer). Jest to kontrolowana wolność. Nadzór kuratora obowiązuje przez ustalony okres, w którym skazany kontaktuje się z placówkami resocjalizacyjnymi, poradniami, zalicza godziny prac społecznych, itp. Wywiązanie się z warunków dozoru kończy okres kary. W kartotece pozostaje po niej ślad w postaci skazania.
Jaka jest różnica pomiędzy „supervision” a „probation”?
Oba środki karne obowiązują przez pewien okres i polegaja na wywiązaniu się z pewnych warunków. Zasadniczą różnicą jest skazanie (ang. conviction), które pojawia się w kartotece w przypadku zasądzenia "probation", ale nie pojawia się w przypadku pomyślnego zakończenia „supervision”, kiedy to postępowanie zostaje umorzone.
Co oznacza „conditional discharge”?
Conditional discharge to warunkowe zawieszenie wykonania kary. W Illinois różni się ono od kurateli sądowej tym, że skazany nie kontaktuje się z kuratorem. Podobnie, jak w przypadku warunkowego umorzenia (ang. supervision) ważne jest tu wywiązanie się ze wszystkich postanowień sądu. Kartotekę osoby z „conditional discharge” obciąża skazanie.

Dodatkowe pytania prosimy zgłaszać tutaj